กรกฎาคม 7, 2022

Confucious

if a state is governed by the principle of reason, poverty and misery are subjects of shame.

if a state is not governed by the principles of reason, riches and honors are subjects of shame.

ถ้ารัฐถูกปกครองโดยหลักการณ์แห่งเหตุผล ความยากจนและความทุกข์เป็นความละอายใจ

แต่ถ้ารัฐถูกปกครองโดยไร้เหตุผลแล้ว ความร่ำรวยและบรรดาศักดิ์เป็นความละอายใจ

―Confucious

Yandex.Metrica